LEGISLATIE

1. Legea nr. 31/1990 – a societăţilor comerciale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

2. OUG nr. 109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale;

5. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară – actualizata;

6. Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

7. Legea nr. 51/2007 – legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată;

8. Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local – cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Ordinul nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – actualizat;

10. Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local – actualizat;

11. Ordinul nr. 972/2007 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local – actualizat;

12. Ordinul nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane – actualizat;

13. Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

14. O.U.G. nr. 62/2006 republicare O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice – modificata si completata prin O.U.G. nr. 63/2006

15. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

16. Legea nr. 233/2002 privind aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;

17. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date – pusă în aplicare de Ordinul nr. 2151/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 390 din 03.06.2011;

18. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, modificată prin Legea nr. 76/2012 publicată in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 855 din data de 18.12.2012;

19. Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere – modificată prin O.U.G. nr. 11/2013 publicată in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 122 din data de 05.03.2013;

20. Ordonanța nr. 26/2011 privind inființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier – modificată prin Legea nr. 18/2012 publicată in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 23 din data de 11.01.2012;

21. Ordinul nr. 980 din 30 noiembrie 2011 Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitore la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activitaților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

22. Regulamentul CE 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de transport feroviar și rutier de călători.

ACTE NORMATIVE

a) Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordonanța de urgență privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii nr. 34 din 26 iulie 2006 cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legea serviciilor de transport public local nr. 92 din 10 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Ordin privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local nr. 263 din 6 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Ordonanța privind transporturile rutiere nr. 27 din 31 august 201, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local nr. 972 din 3 octombrie 2007., cu modificările şi completările ulterioare.